• طراحي، توليد، تست و حمل بزرگترین ترانسفورماتور تکفاز، برای بازارهای صادراتی شرکت با ردیف ولتاژ  ۴۰۰/۱۳۲/۳۳  کیلو ولت با توان ۲۰۰ مگاولت آمپر در هر فاز و در مجموع یک بانک ترانسفورماتوری به ظرفیت ۶۰۰مگاولت آمپر. وزن کل هر ترانسفورماتور تکفاز ۲۶۹ تن می باشد.
  • طراحي، توليد، تست، راه اندازي و بهره برداري از اولين رآكتور شانت به ظرفیت 50 مگاوار و 400 کیلوولت 
  • طراحی و تولید اولین ترانسفورماتور کم صدا، مناسب برای استفاده در محیط شهری با مشخصات 40 مگاولت آمپر و ولتاژ 63 به 20 کیلو ولت