اهداف و چشم انداز ها

اهداف و چشم انداز ها

چشم انداز شرکت

تبدیل شدن به یكی از سازمان‌های متعالی و سرآمد در سطح منطقه در حوزه مهندسی فروش و ارائه خدمات به مشتری در صنعت برق.

 

اهداف شرکت

هدف بنیادین تسریع و تسهیل رویه فروش محصولات گروه ایران ترانسفو و كنترل ارایه خدمات مطلوب تر به مشتری مبتنی بر ارزش های انسانی و تكریم مشتری

 

اهداف كلان

۱- تمركز سیاست گذاری فروش محصولات یكسان در شركت های وابسته

۲- كسب رضایت بیشترمشتریان با تسریع و تسهیل رویه فروش برای ایشان

۳- تامین تقاضای بازار داخل کشور بر اساس میزان تقاضا در حوزه محصولات تولیدی شرکت‌های وابسته

۴- افزایش و ارتقاء كیفیت عمومی محصولات با اخذ بازخورد از بازار

۵- شناسایی ظرفیت‌ها و تقاضاهای بازار برای ارائه محصولات جدید

۶- ایجاد رویه فروش الكترونیك و ایجاد بسترسازی‌های آن در شركت‌های وابسته

۷- تسهیل جریان نقدیندگی در شركت‌های وابسته

۸- شناسایی فرصت‌های صادرات و برنامه‌ریزی در راستای كسب سهم بیشتر از بازارهای هدف