سومین کنفرانس و نمایشگاه بین­ المللی ترانسفورماتور

سطح برگزاری : بين المللي

تاریخ شروع : 95/06/16

تاریخ پایان : 95/06/17

وضعیت : به زودی

مکان : نیروگاه طرشت

جانمایی غرفه :

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین­ المللی ترانسفورماتور