شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

سطح برگزاری : بین المللی

تاریخ شروع : 15 آبان ماه 1395

تاریخ پایان : 18 آبان ماه 1395

وضعیت : پایان یافت

مکان : محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران

جانمایی غرفه : سالن خلیج فارس

شانزدهمین نمایشگاه  بین المللی صنعت برق تهران