نمایشگاه برق گرجستان Elecom Caucasus

سطح برگزاری : بین المللی

تاریخ شروع : 19 آبان ماه 1395

تاریخ پایان : 21 آبان ماه 1395

وضعیت : برگزار شده است.

مکان : تفلیس

جانمایی غرفه : ایران ترانسفو

نمایشگاه برق گرجستان Elecom Caucasus