درحال بارگذاری ...

اصالت ترانسفورماتور

جهت صدور تائیدیه ترانسفورماتور (اصالت) ارسال مدارک ذیل به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو الزامی می‌باشد:

  • اصل نامه شرکت توزیع برق منطقه مربوطه که ممهور به مهر و امضاء باشد.
  • اصل کارت گارانتی
  • اصل برگه آزمایش (تست شیت)
  • اصل بارنامه
فرم اصالت ترانسفورماتور

برای تائید اصالت ترانسفورماتور اطلاعات خواسته شده را وارد نمائید

شماره سریال :
شماره ضمانتنامه :