درحال بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

1-مراجعه به نمایندگی های مجاز فروش شرکت بازرگانی ایران ترانسفو 2-ارائه درخواست کتبی ترانسفورماتور مورد نیاز به نمایندگی فروش با ذکر نام ونام خانوادگی، آدرس کامل پستی به همراه کدپستی و کد ملی جهت اشخاص حقیقی و نام شرکت،آدرس و کدپستی،شماره ثبت ، کد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی 3-صدور پیش فاکتور فروش توسط نمایندگی فروش شامل مشخصات ترانسفورماتور،بهای ترانسفورماتور، مدت زمان تحویل و .... 4-پرداخت وجه پیش فاکتور توسط مشتری و ارائه اصل فیش واریزی به نمایندگی فروش مربوطه 5-ارسال مدارک توسط نمایندگی فروش به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو جهت بررسی و تائید 6-صدور حواله فروش توسط کارشناسان فروش شرکت بازرگانی ایران ترانسفو و ارسال به کارخانه 7-ارسال ترانسفورماتور از کارخانه مربوطه به انبار نمایندگی

دوره ضمانت ترانسفورماتورهای ارسالی شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به مدت 24 ماه از تاریخ بارنامه و یا 18 ماه پس از بهره برداری (هرکدام زودتر اتفاق بیفتد) می باشد. چنانچه ترانسفورماتور تحویلی به مشتری شامل آن دسته از عیوبی باشد که که بنابر تشخیص کارشناسان ،ناشی از فرآیند تولید بوده شامل گارانتی بوده و مواردی از جمله صدمات وارده در هنگام حمل ونقل، نصب و راه اندازی و بهره برداری نادرست،تعمیر توسط افراد غیر مسئول و غیر متخصص و هرگونه عملیاتی که منجر به باز شدن ترانسفورماتور و تخلیه روغن آن و مخدوش شدن یا فک پلمپ های درپوش و شیر تخلیه ترانسفورماتور باشد شامل گارانتی نمی گردد .

سوال خود را بپرسید
نام و نام خانوادگی*
ایمیل*
متن پیام*