عرض جميع النتائج 3

ترانسفورماتور زمين

ترانسفورماتورهاي كوره داراي ويژگي‌هاي بارز جريان‌هاي بسيار بالا در سمت فشارضعيف و دوره بارگيري خاص آنها مي‌باشند بنابراين در مراحل طراحي و ساخت درك رفتار جريان‌هاي بالا از قبيل اثرات جريان‌هاي فوكو، توزيع يكنواخت جريان در هادي‌هاي موازي،جلوگيري از داغ شدن

ترانسفورماتور كوره قوس الكتريكي

ترانسفورماتورهاي كوره داراي ويژگي‌هاي بارز جريان‌هاي بسيار بالا در سمت فشارضعيف و دوره بارگيري خاص آنها مي‌باشند بنابراين در مراحل طراحي و ساخت درك رفتار جريان‌هاي بالا از قبيل اثرات جريان‌هاي فوكو، توزيع يكنواخت جريان در هادي‌هاي موازي،جلوگيري از داغ شدن