تست ترانسفورماتور

انجام تست های پيش از راه اندازي ترانسفورماتورها پس از نصب و نيز عيب يابي از خدمات متمايزی است که اين شرکت ارائه مینمايد. اين امر با انجام تستهای لازم  و تست سيگنالينگ براساس استاندارد IEC و دستورالعمل شرکت ايران ترانسفو و زيمنس و شرکت های سازنده تجهيزات حفاظتي و کنترلی درجهت اطمينان از صحت نصب و کارکرد صحيح ادوات حفاظتی و کنترلي و نمايشگرها اجراء می گردد. متخصصين اين شرکت با استفاده از دستگاه هاي اندازه گيری کاليبره و پيشرفته و طبق استانداردهای بين المللي IEC و BS و DIN نسبت به اجرای اين مهم و تکميل چک ليست های مربوطه و راه اندازی ترانسفورماتورها اقدام مینمايند.

ازجمله اين اقدامات می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • اندازه گيری نسبت تبديل در تمامی تپهای کليد تنظيم ولتاژ
 • تست گروه برداری
 • اندازه گيری مقاومت DC سيم پيچهای فشار ضعيف و قوی
 • تست مقاومت عايقی سيم پيچهای فشار ضعيف و فشار قوی و بدنه نسبت به يکديگر
 • انداره گيري ظرفيت خازنی و  tg δ سيم پيچها و بوشينگ هاي ترانسفور ماتور
 • اندازه گيری پاسخ فرکانسي سيم پيچ هاي ترانسفورماتور (Frequency Response Analyzer)
 • اندازه گيری جريان بی باری
 • تست عملکرد کليد تنظيم ولتاژ و راه اندازي موتور درايو
 • تست سيگنالينگ کليه تجهيزات حفاظتي و کنترلي نصب شده روي ترانسفورماتور
 • تست استقامت دي الکتريک روغن
 • تست گازکروماتوگرافی (GC)
 • اندازه گيری رطوبت مواد عايقی اکتيوپارت (FDS)
 • اندازه گيری تخليه جزئی در سايت مشتريان با دستگاه سيار هفت کاناله
 • بررسی نقاط اتصال به زمين

بررسي صحت نصب متعلقات و تجهيزات و هواگيری از رله بوخهلتس ، مخزن و لوله ها ،‌ رادياتورها ،‌ مقره ها ،‌درپوش  کليد تنظيم ولتاژ OLTC   ، شير فشارشکن و . . .

تست ترانسفورماتور