راه اندازی ترانسفورماتور

اين شرکت با همکاری و مشارکت دفاتر فني و مهندسي کارخانجات توليد کننده و موسسه تحقيقات ترانسفورماتور آمادگی دارد تا براساس درخواست مشتريان نسبت به بررسی امکان تغيير در بعضی از مشخصات فنی ترانسفورماتورهای قديمی و خارجی(مطابق با استانداردهاي IEC و DIN/VDE رعايت تلرانس آنها) و سپس اجرای آن پس از تائيد کارشناسان مربوطه اقدام نمايد :

  • تغيير گروه اتصال
  • تغيير زاويه اختلاف فاز
  • تغيير رديف ولتاژی سمت فشار ضعيف و يا قوی
  • نصب تجهيزات حفاظتی و کنترلی
  • تغيير سيستم خنک کاری ترانسفورماتور

علاوه بر اين تشکيل کميته هاي تخصصی متشکل از کارشناسان باتجربه درجهت تشخيص و بررسی علل و عوامل بروز خطاهاي احتمالی در سيستم های شامل ترانسفورماتور از ديگر خدمات اين شرکت می باشد.

راه اندازی ترانسفورماتور